Hỗ trợ xây dựng pháp luật và vận động chính sách
Ngày đăng:09:49 - 10/03/2018 Lượt xem: 5.709

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan của Chính phủ để kiến nghị xây dựng hoặc điều chỉnh chính sách bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng;

  • Tư vấn cho khách hàng phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh để xây dựng các kiến nghị tập thể về chính sách gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • Tham gia rà soát, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc hiệp hội các doanh nghiệp
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019