Năng lượng (dầu khí, điện,...)
Ngày đăng:09:50 - 10/03/2018 Lượt xem: 5.747

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây:

  • Tư vấn về khung pháp lý và thủ tục triển khai các dự án dầu khí;

  • Tư vấn soạn thảo, rà soát, đàm phán các hợp đồng hợp tác kinh doanh dầu khí; hợp đồng chuyển nhượng phần tham gia trong hợp đồng dầu khí; hợp đồng với các nhà thầu dầu khí; và các hợp đồng dầu khí khác;

  • Tư vấn về thủ tục triển khai các dự án nhà máy điện (nhiệt điện, thủy điện và phong điện);

  • Tư vấn soạn thảo, rà soát, đàm phán hợp đồng BOT, hợp đồng mua bán điện và các hợp đồng khác liên quan đến phát triển nhà máy điện;

  • Tư vấn khung pháp lý và thủ tục thực hiện các dự án năng lượng khác.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019