Giám đốc
Thạc sỹ luật Đại học The West of England, Vương quốc Anh
091 308 2655
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Luật Hà Nội
098 908 0986
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp
090 470 7671
Luật sư thành viên
Đại học Nagoya (Nhật Bản), Khoa Luật, Trung tâm Pháp luật Nhật Bản
Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật quốc tế, Cử nhân luật
097 1954 351
Cố vấn cấp cao
Luật sư, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan)
090 227 4466
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019